OVV_2015_GemeentehuisVoorschoten

10 politieke wensen ondernemers

2018-2022

In juni 2017 hebben wij onze leden via een enquête gevraagd om hun politieke wensen voor de komende vier jaar kenbaar te maken. Het OVV-bestuur heeft inmiddels alle zeven gemeenteraadsfracties over de uitslag geïnformeerd en gaat daar in het najaar wederom langs voor een toelichting. Natuurlijk hopen wij dat onze wensen worden overgenomen in de verkiezingsprogramma’s.

De wensen van de OVV-leden zijn bekend gemaakt aan de politieke partijen in het dorp, zodat zij daarmee hun voordeel kunnen doen bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma’s. Een delegatie van het OVV-bestuur neemt de wensen ook mee in de gesprekken met de politieke partijen. De 10 punten vormen de basis van een beoordeling van de verkiezingsprogramma’s, nadat deze zijn gepubliceerd. De verkiezingsprogramma’s krijgen dan een OVV-rapportcijfer, dat elke kiezer kan meenemen in de bepaling van zijn of haar uiteindelijke keuze op 21 maart 2018.

Maar ook nadat de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd en de nieuwe wethouders zijn aangetreden, zal de politiek aan de hand van de wensenlijst nauwlettend worden gevolgd. Want het papier van de verkiezingsprogramma’s en een coalitieakkoord is geduldig. Uiteindelijk komt het erop aan wat er wordt gerealiseerd.

1: Duidelijke afspraken over de termijnen waarbinnen (aan)vragen van ondernemers door de gemeente worden beantwoord

2: Het afschaffen van overbodige en vereenvoudigen van vergunningsregels en de handhaving van de geldende regels en afspraken.

3: Bereikbaar houden van de bedrijven door een versnelde aanpak van de verkeersproblemen bij het Lammenschansplein, aanpassingen aan de verkeerstraverse en minimalisering van de overlast ten gevolge van structurele wegwerkzaamheden als de bouw van de Rijnland Route.

4: De gemeente dient zich bij het aanbesteding- en inkoopbeleid nog meer te richten tot het plaatselijke bedrijfsleven door het inschrijven in het ondernemersregister te vereenvoudigen en de voorlichting over komende opdrachten uit te breiden.

5: Eén vast aanspreekpunt bij de gemeente voor advies en begeleiding bij aanvragen voor o.a. vergunningen.

6: Belastingen, leges en tarieven bij voorkeur afgestemmen op die van de buurgemeenten en hooguit jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage.

7: Handhaving gratis parkeren in het dorpscentrum. De parkeerplaatsen aldaar dienen door een goede bewegwijzering gemakkelijk te vinden te zijn en het gebruik daarvan moet nauwlettend worden gemonitord om zo nodig tijdig passende nieuwe maatregelen te kunnen nemen.

8: Grote lokale evenementen verdienen in de ogen van de leden blijvende gemeentelijke steun. De horeca en het toerisme moeten worden bevorderd door o.m. de ontwikkeling van een dorpshaven en het leggen van dwarsverbanden met bijvoorbeeld Kasteel Duivenvoorde en Recreatiecentrum Vlietland. Afstemming in de regio inzake de openingstijden van de detailhandel. Het blijven stimuleren van het aannemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

9: Initiatieven om te komen tot een energietransitie en/of een duurzamer gemeentelijk inkoopbeleid.

10: Ruimte maken voor meer en nieuwe bedrijvigheid op bestaande en nieuwe locaties en het faciliteren van ZZP’ers. Stimuleren van de vorming van bedrijvenclusters op het gebied van gezondheid en recreatie en de bevordering van allochtoon ondernemerschap.