Algemene Vergadering 2023: Frederike Werts kondigt afscheid als bestuurslid aan

Algemene Vergadering 2023: Frederike Werts kondigt afscheid als bestuurslid aan

Tijdens onze algemene vergadering op 9 maart in ’t Voorhuys naast de Dorpskerk meldde voorzitter Fred Snelderwaard, dat penningmeester Frederike Werts heeft laten weten eind 2023 uit het bestuur te willen terugtreden. Zij wil meer tijd aan haar gezin besteden. Hij riep de leden op zichzelf te kandideren voor haar opvolging en/of namen te noemen van andere leden die men graag in het bestuur ziet. Een ander opvallend agendapunt was de verhoging van de sinds 2008 ongewijzigde contributie van € 175 naar € 200 met ingang van 2024. Hoewel ook nu gepleit werd voor gedifferentieerde contributie op basis van bedrijfsgrootte, kreeg het bestuur toch vrijwel algemene bijval voor de wensen de contributieheffing zo lang mogelijk zo eenvoudig mogelijk en het contributiebedrag voor elke ondernemer betaalbaar te houden. Daarom zullen bij evenementen zo nodig ook eigen bijdragen worden gevraagd van leden, die meerdere personen afvaardigen. Men onderkent daarbij dat de situatie kan veranderen, als zich op het gebied van de secretariële ondersteuning grote veranderingen voordoen.

De jaarverslagen van de secretaris en penningmeester werden in goede orde ontvangen. De financiële commissie kon ook geen fouten in de boekhouding ontdekken, maar adviseerde het bestuur wel bij afname van diensten van bedrijven van (bestuurs-)leden duidelijker vast te leggen in hoeverre daarbij ook sprake is van sponsoring, iets waar het bestuur graag voor zover mogelijk in meegaat. Bestuursleden Dominique de Vries Schultink en Jasper Suijten werden bij acclamatie herbenoemd in het bestuur.

De komende tijd krijgt de verhouding met de gemeente meer dan ooit aandacht van het bestuur. Gehoopt wordt op meer voortgang op en inzicht in diverse voor ondernemers belangrijke beleidsterreinen. Wij hebben nu samen met de andere ondernemersorganisaties in het dorp het voortouw bij het samenstellen van de agenda voor het Economische Overleg. Onaangenaam verrast was het bestuur door de zonder overleg en met zeer gebrekkige communicatie omgeven invoering van het Digitale Opkopers Loket en Digitale Opkopers Register (DOL/DOR), die veel ondernemers nog steeds de nodige kopzorgen geeft en waarvan nut en noodzaak in veel gevallen sterk wordt betwijfeld.

Voordat de leden naar de borrel in het restaurant van Het Wapen van Voorschoten konden, vertelde Marjan Lancee van Coöperatie WIJIJ iets over hun dienstverlening aan werkgevers, die op zoek zijn naar nieuw personeel. Meer informatie daarover ook op:  Voor werkgevers – wijij