Gemeente en ondernemers op één lijn in Voorschoten

ovvnieuwjaar2019

Gemeente en ondernemers op één lijn in Voorschoten

Het is wel eens anders geweest, maar Burgemeester en Wethouders en het bestuur van onze ondernemersvereniging zijn opmerkelijk eensgezind over de speerpunten voor het beleid dat de komende tijd moet worden gevoerd in Voorschoten. Zowel onze voorzitter Frank ten Have als wethouder Nanning Mol (VVD) noemde tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de OVV als belangrijkste opgaven duurzaamheid en bereikbaarheid. Beiden willen dan ook in 2019 op beide punten nauw samenwerken om grote stappen te maken. Andere zaken die nadrukkelijk werden genoemd waren de woningbouwopgave en het faciliteren en stimuleren van het plaatselijke bedrijfsleven.

Frank ten Have wees op het grote gevaar dat het uitgaande en inkomende verkeer van en naar Voorschoten door de komende werkzaamheden bij de op- en afritten van de A4 en het Lammenschansplein en de verkeeraantrekkende werking van de nieuwe Mall of The Netherlands in Leidschendam helemaal op slot komt te zitten. Hij riep de gemeente dan ook hartstochtelijk op samen met de andere gemeenten en de gezamenlijke ondernemersclubs in de regio zich sterk te maken voor glasheldere aanbestedingsvoorwaarden die de overlast van de nieuwe wegwerkzaamheden tot een minimum beperken. Dit jaar moet de aanbesteding voor het Lammenschansplein in de markt worden gezet. Frank pleitte ervoor dat in die aanbesteding harde waarborgen worden opgenomen voor de doorstroming tijdens de werkzaamheden. Mocht dat extra geld kosten zou daarvoor de meevaller uit de aanbesteding van de tunnel voor de RijnlandRoute kunnen worden ingezet. De ook in de zaal aanwezige wethouder Monique Lamers (GroenLinks) weet dus wat haar te doen staat.

Verduurzaming

Ook op het gebied van de verduurzaming pleitte Frank ervoor de handen ineen te slaan. Hij wees daarbij op de al in het dorp aanwezige expertise van bijvoorbeeld Fa. Freek van Os en al opgedane ervaring met bijvoorbeeld zonnepanelen op de sporthal. Ook hiervoor kan hij bij Monique Lamers terecht. Voor realisering van de woningbouwopgave kwam en komt wethouder Marcel Cramwinckel (D66) nadrukkelijk in beeld. Verdichting van de huidige bebouwing en handhaving van bestaande structuren, zoals op bedrijventerrein Dobbewijk en het groene karakter van het dorp zijn daarbij met ons gedeelde uitgangspunten. Nieuwbouw in het hart van het dorp voor starters en senioren kan mede dienen om de bevolkingsopbouw gezond te houden en de afzetmarkt voor de winkeliers, die het op dit moment beslist niet slecht doen, maar wel steeds meer concurrentie van het internet en winkelcentra in de regio ondervinden, op peil houden.

Erkenning

Dat de gemeente meer dan ooit het belang van een gezond plaatselijk bedrijfsleven inziet, bleek ook uit de wijze waarop men thans ondernemers tegemoet treedt. Ambtenaren Economische Zaken zitten niet meer in ivoren torens op het gemeentehuis, maar werden op de bijeenkomst persoonlijk voorgesteld en zijn tegenwoordig rechtstreeks via hun mobiele telefoonnummer bereik- en inschakelbaar. Logisch nu steeds meer inwoners een zelfstandig bestaan boven een werknemerscontract verkiezen. Volgens wethouder Mol nam het aantal bedrijven in Voorschoten de afgelopen jaren met ruim 400 toe.

Gemeenteraad

Op beide plaatselijke besturen rust nu de taak hun achterban zo ver te krijgen, dat zij meegaan in de uitvoering van de voornemens. Voor B&W betekent dit dat men de gemeenteraad, waarin vaak allerlei bezwaren naar voren worden gebracht, meekrijgt in het proces en voor de besturen van de andere plaatselijke ondernemersclubs en ons eigen bestuur dat men de achterban mobiliseert. De tijd zal het leren of en zo ja in welke mate dat lukt.

Bij de foto: Voorzitter Frank ten Have (uiterst rechts) legt de focus voor 2019 vooral op bereikbaarheid en duurzaamheid

Lees hier de toespraak van wethouder Nanning Mol