Goed overleg met Burgemeester en Wethouders

Goed overleg met Burgemeester en Wethouders

Goed overleg met Burgemeester en Wethouders

Dinsdag 17 mei heeft het voltallige bestuur weer een lunchoverleg gehad met Burgemeester en Wethouders van Voorschoten waarin een aantal actuele zaken aan de orde is geweest. Bij dit overleg dat in principe één a tweemaal per jaar plaatsvindt, is ook altijd een ambtenaar Economische Zaken aanwezig. Dit keer is gesproken over bestuurlijke ontwikkelingen in regionaal en provinciaal verband, waaronder de toekomstvisie Leidse Regio. Wij hebben daarbij aangegeven dat wij niet zozeer geïnteresseerd zijn in bestuurlijke discussies, als wel concrete zaken die voor jullie als Voorschotense ondernemers relevant zijn.

Op dit moment vinden wij dit de belangrijkste:

  1. een goede bereikbaarheid van het dorp, waarbij met name de doorstroming op het Lammenschansplein een knelpunt is;
  2. ruimte voor bedrijvigheid, met name de toekomst van het Mexx terrein in de Dobbewijk en het behouden en benutten daarvan voor bedrijfshuisvesting;
  3. kwalitatief en kwantitatief voldoende woningaanbod in de regio, zodat we hier voldoende jongeren en arbeidspotentieel houden voor bijvoorbeeld de horeca;
  4. goede gemeentelijke dienstverlening.

Bij het laatste punt werd onder meer gemeld dat de gemeente in het kader van het door ons aangedragen project ‘Ontslakken’ met een aantal experts vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken alle beleidsnota’s gaat inventariseren om tot vereenvoudiging te komen bij o.a. vergunningsverlening. Als pilot zal een bouwproject worden begeleid om te zien hoe sneller en beter tot resultaten kan worden gekomen.

Bouwprojecten
We hoorden verder dat binnenkort bouwprojecten starten in Starrenburg 3 en aan Leidseweg-Noord op het zgn. Segaar terrein. Door ons is naar voren gebracht dat de nieuwbouw van bedrijven in de Dobbewijk laat zien dat het beschikbaar zijn van voldoende ruimte voor bedrijfshuisvesting een extra impuls geeft aan onze bedrijven en afgeleid daarvan ook aan de werkgelegenheid. Mede daarom is het behouden van het Mexx terrein voor bedrijvigheid voor zowel het College als onze leden van groot belang.

Dienstverlening
Wat de gemeentelijke dienstverlening betreft, is verder vooral gesproken over verwachtingenmanagement: het actief op de hoogte houden van vragenstellers en/of vergunningenvragers over wie waar mee bezig is en wanneer reacties kunnen worden verwacht. Wij hebben aanbevolen om in het kader van de steeds digitaler wordende dienstverlening een soort ‘track & trace’ traject (als bij pakketbezorging) te ontwikkelen zodat iedere aanvrager steeds kan volgen in welk stadium en waar zijn aanvraag in behandeling is.

Constructief
De informatie-uitwisseling vond plaats op een open en constructieve manier. Wij stellen deze overleggen met het College dan ook heel erg op prijs. Ken jij onderwerpen, waarvan je denkt dat die ook voor behandeling in deze informele setting in aanmerking komen, aarzel dan niet die aan ons te melden. Begin volgend jaar hopen we weer met B&W op deze manier in gesprek te gaan. Wij zijn dan de uitnodigende partij.

Frank ten Have, voorzitter