Statuten

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam ONDERNEMERSVERENIGING VOORSCHOTEN en is gevestigd in de gemeente Voorschoten.

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in de meest ruime zin.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

–    het regelmatig beleggen van onderlinge bijeenkomsten;

–      het verzorgen van lezingen voor en door de leden;

–      het gevraagd en ongevraagd verschaffen van informatie aan leden;

–      overleg en samenwerking met andere plaatselijke en regionale ondernemersorganisaties, de kamer van koophandel, gemeentelijke en regionale instanties;

–      alle mogelijke andere activiteiten die een goed ondernemersklimaat bevorderen.

Duur

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.

Het gewone lidmaatschap is voorbehouden aan de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam de onderneming wordt gedreven. Het erelidmaatschap wordt uitsluitend aan natuurlijke personen toegekend.

 1. Het bestuur van de vereniging beslist over de aanvraag tot toelating als gewoon lid. Tegen een negatieve beslissing staat beroep open bij de algemene vergadering.
 2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging aan natuurlijke personen de titel erelid toekennen.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt doordat:
 2. de onderneming ophoudt te bestaan;
 3. het lid zijn lidmaatschap opzegt;
 4. de vereniging aan het lid zijn lidmaatschap opzegt;
 5. het lid uit zijn lidmaatschap wordt ontzet.
 6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan ieder moment geschieden met dien verstande dat de opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel handelt in strijd met de goede naam van de vereniging.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Het bepaalde in artikel 4 lid 2 laatste zin is van overeenkomstige toepassing.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdragen voor het geheel door het lid verschuldigd.

Donateurs

Artikel 6

 1. Donateurs zijn zij (oud leden of belanghebbenden), die zich als donateurs bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
 2. De donateur voldoet jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage, waarvan de grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 3. Het donateurschap eindigt:
 4. door opzegging door de donateur;
 5. door opzegging door de vereniging.

Geldmiddelen

Artikel 7

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, eventuele entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
 2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, afkomstig uit de leden en/of daarbuiten. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast.
 3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
 5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.

De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.

In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 1. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 9.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 10

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
 3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Algemene Vergadering

Artikel11

 1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
 2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar – hetwelk samenvalt met het kalenderjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie tot onderzoek van de in het vorige lid bedoelde stukken, welke commissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

Het bestuur doet de stukken tenminste één maand voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

 1. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Artikel 12

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.

 1. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 2. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de, algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.

Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 13

 1. Tot de algemene vergadering hebben toegang de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de gewone leden, de ereleden, het bestuur, alsmede degenen, die daartoe door de algemene vergadering of het bestuur uitgenodigd zijn.
 2. In de algemene vergadering hebben alleen de gewone leden stemrecht. Ieder van hen heeft één stem. Gewone leden kunnen andere gewone leden schriftelijk machtigen hun stemrecht uit te oefenen. Men kan maximaal voor twee andere gewone leden als gevolmachtigde optreden.
 3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.

Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

 1. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris – van die vergadering ondertekend.

Statutenwiiziging

Artikel 15

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder lid van het dagelijks bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen passeren.

 1. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

Ontbindinq en vereffening

Artikel 16

 1. Het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Artikel 17

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.