Politieke wensen voor de komende raadsperiode

2016_gemeentehuis

Politieke wensen voor de komende raadsperiode

De leden hebben gesproken. De enquête-uitslag is duidelijk. De politieke wensen voor de komende raadsperiode zijn bekend. Het grootste belang wordt gehecht aan duidelijke afspraken over de termijnen waarbinnen (aan)vragen van ondernemers door de gemeente worden beantwoord plus het afschaffen van overbodige en vereenvoudigen van andere vergunningsregels en de handhaving van de wel geldende regels en afspraken.

Hoog scoort ook het bereikbaar houden van de bedrijven door een versnelde aanpak van de verkeersproblemen bij het Lammenschansplein, aanpassingen aan de verkeerstraverse en minimalisering van de overlast ten gevolge van structurele wegwerkzaamheden als de bouw van de Rijnland Route.

De leden zien ook graag dat de gemeente zich bij het aanbesteding- en inkoopbeleid nog meer richt op het plaatselijke bedrijfsleven door het inschrijven in het ondernemersregister te vereenvoudigen en de voorlichting over komende opdrachten uit te breiden.

Eén vast aanspreekpunt bij de gemeente voor advies en begeleiding bij (aanvragen voor) vergunningen etc. completeert de top 5.

Belastingen, leges en tarieven ziet men graag afgestemd op die in de buurgemeenten en hooguit jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage. Een grote wens is ook dat gratis parkeren in het dorpscentrum gehandhaafd blijft, de parkeerplaatsen aldaar door een goede bewegwijzering gemakkelijk te vinden zijn en het gebruik daarvan nauwlettend wordt gemonitord om zo nodig tijdig passende nieuwe maatregelen te kunnen nemen.

De grote lokale evenementen verdienen in de ogen van de leden blijvende gemeentelijke steun en ook de horeca en het toerisme moeten worden bevorderd door o.m. de ontwikkeling van een dorpshaven en het leggen van dwarsverbanden met bijvoorbeeld Kasteel Duivenvoorde en Recreatiecentrum Vlietland.

Afstemming in de regio van de tijden wanneer de detailhandel open mag en het blijven stimuleren van het aannemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt staan ook nog op het verlanglijstje.

Initiatieven om tot energietransitie en/of een duurzamer gemeentelijk inkoopbeleid te komen konden op wat minder belangstelling rekenen. En ook het ruimte maken voor meer en nieuwe bedrijvigheid op bestaande en nieuwe locaties en het faciliteren van ZZP’ers scoorden minder. Net als maatregelen om de verdere vergrijzing tegen te gaan en het ook op latere leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen te bevorderen. De minste belangstelling was er voor het stimuleren van de vorming van bedrijvenclusters op het gebied van gezondheid en recreatie en de bevordering van allochtoon ondernemerschap.

De wensen van de OVV-leden worden bekend gemaakt aan de politieke partijen in het dorp, zodat zij daarmee hun voordeel kunnen doen bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma’s. Een delegatie van het OVV-bestuur neemt de wensen ook mee naar in het najaar met de politieke partijen geplande gesprekken. Ze vormen ook de basis van een beoordeling van de verkiezingsprogramma’s, nadat deze zijn gepubliceerd. De verkiezingsprogramma’s krijgen dan een OVV-rapportcijfer, dat elke kiezer kan meenemen in de bepaling van zijn of haar uiteindelijke keuze op 21 maart 2018.

Maar ook nadat de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd en de nieuwe wethouders zijn aangetreden, zal de politiek aan de hand van de wensenlijst nauwlettend worden gevolgd. Want het papier van de verkiezingsprogramma’s en een coalitieakkoord is geduldig. Uiteindelijk komt het erop aan wat er wordt gerealiseerd.

Bekijk hier de volledige enquête-uitslag