Ruimte voor ondernemers essentieel voor toekomst Voorschoten

Ruimte voor ondernemers essentieel voor toekomst Voorschoten

Ruimte voor ondernemers essentieel voor toekomst Voorschoten

Binnenkort zal de concept structuurvisie van de gemeente Voorschoten verschijnen. Ook aan ons is gevraagd hierop een inbreng te leveren.

Voordat we schetsen hoe we daar naar kijken, is het goed even in herinnering te roepen dat we eerder al een inbreng hebben geleverd bij het opstellen van de Economische Visie van de gemeente en daarvoor al op de Nota Werklandschappen van de regio. In de laatste nota werd geschetst dat het nodig is om bij kantoor- en bedrijventerreinen meer ruimte te scheppen voor multifunctionaliteit; dat wil zeggen in beperkte mate andere functies mogelijk maken, zoals bv. Retail en Horeca. Ook in winkelgebieden zien we dat de sectorale benaderingen door elkaar gaan lopen; een winkel moet soms een combi kunnen vormen met een horecavoorziening, een culturele functie of een (gedeeltelijke) kantorenfunctie.

Economische Visie
In de Economische Visie hebben wij ook reeds een aantal zaken onderstreept en bepleit: ontwikkeling van het centrum, bijvoorbeeld door de realisatie van een passantenhaven en culturele faciliteiten (multifunctioneel); behoud van de bestaande winkelgebieden Noord Hofland en Adegeest, behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de bedrijventerreinen Rouwkooplaan en Dobbewijk; verbetering van de bereikbaarheid; ontwikkeling van recreatie en toerisme. Al deze punten uit de Economische visie blijven overeind in deze structuurvisie. We noemen daarbij ook nog maar eens behoud van de bedrijvenfunctie van het voormalige Mexx distributiecentrum met de optie om dit grote complex te gaan herverkavelen naar kleinere, beter uitgeefbare units voor bepaalde bedrijven. Meer bedrijven daar met meer werkgelegenheid is goed voor het dorp, het bestedingsklimaat en de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld. Het zijn immers de Voorschotense ondernemers die lunchen in het dorp, zakelijke bezoekers aantrekken met overnachtingen en zakendiners en die de plaatselijke sportverenigingen sponsoren!!

Ruimte voor ondernemers
Voorschoten is en blijft een woon- en forensengemeente, maar toch pleiten wij voor meer ruimte voor ondernemers en werkgelegenheid ook in woongebieden. Dat kan bijvoorbeeld door verspreid op kleinere locaties, waar een transformatie gaat plaatsvinden (lege kerken, scholen) of in nieuw te ontwikkelen woongebieden (Starrenburg 3, Intratuin, Segaarterrein) waar mogelijk ruimte te bieden voor (schone) bedrijvigheid. Bijvoorbeeld kantoren aan huis, kleine winkeltjes, webwinkels etc. maar ook medische functies, architectenbureaus etc. Dit om pendel te verkleinen, werkgelegenheid te bevorderen en wijken niet monofunctioneel te maken met alleen maar wonen. Ruimte voor ondernemers, zeker hoogopgeleide zoals Voorschoten er veel kent, hoeft niet meer op de ‘ouderwetse’ manier in kantoorkolossen of bedrijventerreinen te komen. Wijken worden levendiger als er reuring is en er niet alleen wordt gewoond. Daarbij zouden we in ons dorp concreet kunnen denken aan locaties als de Vlietschool, de Moeder Gods kerk, etc.

Centrum en Tracé Rijksweg 11
Voor het centrum zouden we de al eerdergenoemde passantenhaven, uitplaatsing van gemeentelijke diensten van het MOC-terrein en upgrading van het Fixit-terrein een goede impuls vinden.

Verder vinden we het van belang dat de gemeente ook een ruimtelijke visie ontwikkelt op het voormalige ‘Rijksweg 11 tracé’. Vele tientallen jaren was er ruimtelijk geen enkele ontwikkeling mogelijk in het gebied van restaurant Allemansgeest tot de honkbalvereniging, terwijl in dit gebied toch de nodige ondernemers zitten. Het terrein rond het restaurant en de voormalige jachtwerf Klaassen kan met een ruimtelijke impuls nuttiger gebruikt worden en meer kwaliteit krijgen. Dat geldt ook voor het gebied aan de Hofweg en achter de oude Leidseweg. Dat zijn wat ons betreft de gebieden waar deze structuurvisie een richting voor zou moeten schetsen.

Voor het overige zal behoud en versterking van de huidige ruimtelijke functies wat ons betreft prima zijn, want over het geheel blijft Voorschoten natuurlijk een prachtig dorp. Maar om te besluiten met de woorden van mijn voorganger; een dorp zonder ondernemers is een dood dorp. Ons motto blijft dus ook voor de structuurvisie: ruimte voor ondernemers! En uiteraard houden we ons zeer aanbevolen voor input en ideeën vanuit de leden. Dus ook van jou!

Frank ten Have, voorzitter