Voorzitter bewijst nut en noodzaak OVV in nieuwjaarspeech

Frank ten Have

Voorzitter bewijst nut en noodzaak OVV in nieuwjaarspeech

In zijn nieuwjaarspeech wees voorzitter Frank ten Have op de balans die de lokale politiek nu opmaakt over vier jaar gevoerd beleid in de aanloop naar de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Ook ons bestuur heeft dat gedaan en kwam tot de conclusie dat nut en noodzaak van onze ondernemersvereniging onverminderd groot is.

De vereniging is op drie manieren van betekenis voor de leden: door belangenbehartiging, door kennisontwikkeling en door het aanbieden van een netwerk. Bij belangenbehartiging kan het gaan om heel specifieke zaken als de regeling van winkelopeningsuren, leges en vergunningen, maar ook om de ontwikkeling van allerlei plannen om ruimte voor ondernemen en ondernemers creëren. En bij kennisontwikkeling om zaken als het inzetten van social media, de verduurzaming van bedrijfsprocessen en energieverbruik en veranderingen in wet- en regelgeving. De netwerkfunctie wordt met uitgaansdagen, sloepentochten, borrels en lunches al meer dan uitstekend ingevuld. Maar voor 2018 en volgende jaren wil het bestuur met name meer aandacht schenken aan thematische bijeenkomsten, waarin we de onderlinge samenwerking tussen ondernemers in dezelfde en/of aanverwante sectoren willen bevorderen met zo mogelijk nieuwe business opportunities voor hen. We starten dit jaar met het thema zorg, waarbij we alle ondernemers, die op de één of andere manier met die sector te maken hebben willen verbinden. Reza Farsi van Gezondheidscentrum Voorschoten gaat hierin het voortouw nemen. Als dat aanslaat, denken we ook soortgelijke initiatieven te ontwikkelen op thema’s als duurzaamheid, toerisme en recreatie en human resources.

De voorzitter vond ook dat wij op onze concrete daden van de afgelopen jaren beoordeeld mogen worden en hij noemde 10 concrete punten die we hebben geïnitieerd of waaraan we een bijdrage hebben geleverd. Dat ging van promotie voor het ondernemerschap door de instelling van de ondernemersprijs en zijdelingse betrokkenheid bij de oprichting van de BIZ in de Dobbewijk en Taskforce voor het Centrum tot het initiatief tot het oprichten van twee broodfondsen en verbetering van onze informatiestroom via nieuwbrieven, website en een binnenkort startende Facebookpagina.

Overigens valt er voor ondernemers in Voorschoten nog een wereld te winnen met name als het gaat om consumentenbestedingen in de niet dagelijkse sfeer en op het gebied van de zakelijke en particuliere dienstverlening. Door meer werk aan of dichtbij huis te creëren, verminderen we bovendien de druk op het toch al zwaar overbelaste wegennet in onze omgeving. 80% van de werkenden van Voorschoten werkt thans buiten het eigen dorp! Voorkomen moet worden dat een nog groter deel van onze beroepsbevolking zich dagelijks het dorp uit en in moet wurmen. Ook daarom blijven wij meer ruimte voor ondernemen op allerlei locaties in het dorp bepleiten.