VERSLAG

Businesslunch met zinnige nazit

Onze leden zien volop mogelijkheden om het dorp verder te ontwikkelen en op passende wijze invulling te geven aan de uitdagingen waarvoor wij thans gesteld zijn. Dat bleek wel tijdens de businesslunch, die we op 12 oktober in Restaurant Allemansgeest hielden aan het eind waarvan wethouder Paul de Bruijn de gemeentelijke ideeën voor de nabije en verdere toekomst uit de doeken kwam doen. Hij ging daarbij met 72 aanwezigen in gesprek.

Daartoe aangemoedigd door de wethouder zelf vlogen de vragen en opmerkingen heen en weer, waarin wel een rode draad te ontdekken viel: onze leden vinden het hoog tijd voor actie in plaats van steeds weer nieuwe plannenmakerij. En wat die actie betreft, hoeft het niet in beperkte mate te beginnen aan de noordkant van het centrum met een Aldi en appartementen op het Churchillplein, maar mag op meer plaatsen in het dorp snel de schop de grond in, bijvoorbeeld in Starrenburg III en op andere plekken midden in het dorp. Waar de gemeente zelf over onvoldoende ontwikkelcapaciteit beschikt, zou men gerenommeerde projectontwikkelaars kunnen inschakelen om plannen op zo kort mogelijke termijn te ontwikkelen en te verwezenlijken. En de plannen die al klaar liggen, zoals voor het Churchillplein en de Kruispuntkerklocatie zouden direct een gemeentelijk fiat moeten krijgen.

Starterswoningen en seniorenappartementen kunnen er in de ogen van de aanwezige leden nu bijna niet teveel worden gebouwd. De gemeentelijke grondposities op het Wagenerf en voormalige Fixetterrein bieden daartoe direct al veel mogelijkheden. Dat zou jongeren mogelijkheden bieden om in het dorp te blijven wonen en gezinswoningen vrijspelen voor de doelgroep waarvoor ze in wezen bedoeld zijn. En een al te sterke vergrijzing voorkomen. Groei van het inwonertal zou ook voor nieuwe bedrijvigheid in het dorpscentrum kunnen zorgen, zeker in de horeca en vrijetijdssector. De door de gemeente beoogde gedaanteverwisseling van het Treubplein naar een evenementenlocatie werd dan ook van harte toegejuicht. De benodigde bestemmingsplanwijzigingen kunnen wat de ondernemers betreft niet snel genoeg worden doorgevoerd en behoeven niet op concrete plannen van ondernemers te wachten.

Indikking van het winkelbestand is in de ogen van onze leden ook onontkoombaar. Men koopt nu eenmaal nu en in de toekomst anders dan tien of twintig jaar geleden. Liever een klein en levendig centrum dan wijd verspreide winkels met veel leegstand daartussen. En boven de winkels mag best worden gewoond. Belemmeringen daarvoor, zoals een verplichte eigen opgang aan de straatkant, moeten worden weggenomen. Net als winkels buiten het echte centrum snel en gemakkelijk een woonfunctie moeten kunnen krijgen. 

Ook wordt vol verwachting uitgezien naar de herontwikkeling van de bebouwing en het park rond Huize Bijdorp, dat een openbare groenfunctie krijgt. Om woningen betaalbaar te maken zou niet geschroomd moeten worden op diverse plaatsen flink de lucht in te gaan. 

De aard en teneur van de vragen en opmerkingen legden wel veel frustraties bloot. Onze leden voelen zich van overheidswege vaak belemmerd in een gezonde ontwikkeling van hun bedrijf. Dat de gemeentelijke organisatie nog altijd kampt met de naweeën van de ontvlechting van Werkorganisatie Duivenvoorde en een overspannen arbeidsmarkt kon niet op al te veel begrip rekenen. Als ondernemer kun je immers ook niet dergelijke redenen aanvoeren tegenover je klanten als je dienstverlening tekort schiet. B&W en gemeenteraad worden daarom opgeroepen slim en inventief in de gegeven situatie te opereren en desondanks de huidige zaken voortvarend aan te pakken. Daar is in de ogen van de aanwezige leden heel Voorschoten bij gebaat.

Voorafgaand aan het gesprek met de wethouder kregen we door Restaurant Allemansgeest een voortreffelijke lunch geserveerd. De gekozen opzet van eerst eten en daarna discussiëren was een gevolg van het oorspronkelijk pas vanaf één uur beschikbaar zijn van de wethouder. Door het vervallen van de betreffende afspraak kon hij er uiteindelijk toch de hele tijd bij zijn en zo nog beter horen wat er in ondernemend Voorschoten leeft. Voordeel van de omkering van het programma was ook dat de discussies nu ook gemakkelijk met minstens een half uur konden uitlopen. Hoewel een klein deel van de aanwezigen niet zo lang kon blijven. Zij hadden direct na twee uur al weer een volgende afspraak staan.