Privacy statement Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV)

Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) is een vereniging met leden. Ten behoeve daarvan voert OVV een ledenadministratie. Lid zijn ondernemingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon, meestal de eigenaar/directeur/bestuurder. OVV heeft tot doel de belangen van zijn leden-ondernemers zo optimaal mogelijk te behartigen en een representatieve (gespreks)partner te zijn voor de (lokale/regionale) overheid en andere organisaties die van belang zijn voor de leden-ondernemers.

Op grond van onze rol als vereniging en vertegenwoordiger van leden-ondernemers beschikken wij over hun persoonsgegevens. Zij kunnen erop vertrouwen dat wij die gegevens zorgvuldig gebruiken en beveiligen volgens de wettelijke eisen (Algemene Verordening Gegevensverwerking – AVG). In dit privacy statement kunt u als u lid bent of wordt lezen welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor.

Grondslag
Het uitgangspunt is dat wij alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze werkzaamheden bijvoorbeeld voor het bijeenroepen van bijeenkomsten, innen van contributie en het behandelen van verzoeken van leden.

Gebruik persoonsgegevens
Door het lidmaatschap van onze vereniging en onze rol als vertegenwoordiger laat u op enig moment bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die u ons geeft:

  • waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken;
  • die noodzakelijk zijn om de door ons vastgelegde afspraken na te komen;
  • en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Welke persoonsgegevens
Wij gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens. In de basis gaat het uitsluitend om:

  • de naam van uw bedrijf/bedrijven
  • uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
  • uw telefoonnummer(s);
  • bankrekeningnummer van u en/of uw bedrijf
  • uw e-mailadres(sen).

Alleen in specifieke overlegsituaties, welke betrekking hebben op uw bedrijf, kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden. Deze worden incidenteel en tijdelijk gebruikt en direct verwijderd.

Delen met derden
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt. In alle andere gevallen vragen wij uw toestemming.

Beveiliging
OVV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl

 

OVV informeert benadeelde leden wanneer zich een situatie voordoet waarin door een beveiligingslek persoonsgegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt.

Hoe lang bewaren wij gegevens
OVV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De algemene gegevens worden bewaard gedurende de periode van uw lidmaatschap. Andere gegevens worden direct na het beoogde gebruik verwijderd.

Website
Wij maken op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruikersgemak op deze website te vergroten, bijvoorbeeld door ingevulde informatie te onthouden, zodat u tijdens een websitebezoek niet op verschillende momenten dezelfde informatie hoeft te verstrekken; informatie van de ene pagina naar de volgende pagina door te geven; vastgelegde voorkeuren te onthouden; instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van de website. Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die organisaties omgaan met de gegevens die u eventueel op deze websites invult.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. OVV zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in privacy statement
OVV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Wij adviseren u dan ook ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Wij beantwoorden deze graag. info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl