Statuten Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV)

Artikel 1.
Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:– Algemene Vergadering: het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van de Vereniging;– Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;– Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;– Statuten: de statuten van de Vereniging;– Vereniging: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.


Artikel 2.
Naam.
De Vereniging draagt de naam: ONDERNEMERSVERENIGING VOORSCHOTEN, bij verkorting genaamd: OVV.


Artikel 3.
Zetel.

De Vereniging is gevestigd in de gemeente Voorschoten.


Artikel 4.
Doel.

1. De Vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden in de meest ruime zin.
2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het regelmatig beleggen van onderlinge bijeenkomsten;
b. het verzorgen van lezingen voor en door de leden;
c. het gevraagd en ongevraagd verschaffen van informatie aan leden;
d. overleg en samenwerking met andere plaatselijke en regionale ondernemersorganisaties, de kamer van koophandel, gemeentelijke en regionale instanties;
e. alle mogelijke andere activiteiten die een goed ondernemersklimaat bevorderen.

Artikel 5.
Lidmaatschap

1. De Vereniging kent gewone leden en ereleden.
Het gewone lidmaatschap is voorbehouden aan de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam de onderneming wordt gedreven. Het erelidmaatschap wordt uitsluitend aan natuurlijke personen toegekend.
2. Het Bestuur van de Vereniging beslist over de aanvraag tot toelating als gewoon lid. Tegen een negatieve beslissing staat beroep open bij de Algemene Vergadering.
3. Op voorstel van het Bestuur kan de Algemene Vergadering wegens hun buitengewone verdiensten voor de Vereniging aan natuurlijke personen de titel erelid toekennen.
4. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle (ere)-leden zijn opgenomen.

Artikel 6.
Einde van het lidmaatschap.

1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt als:
a. de onderneming ophoudt te bestaan;
b. het lid zijn lidmaatschap opzegt;
c. de Vereniging aan het lid het lidmaatschap opzegt;
d. het lid uit zijn lidmaatschap wordt ontzet.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan ieder moment geschieden met dien verstande dat de opzegging geschiedt door het Bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel handelt in strijd met de goede naam van de Vereniging. De ontzetting geschiedt door het Bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Het besluit van de Algemene Vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Het bepaalde in artikel 4 lid 2 laatste zin is van overeenkomstige toepassing.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdragen voor het geheel door het lid verschuldigd.


Artikel 7.
Donateurs.

1. Donateurs zijn zij (oud leden of belanghebbenden) die zich als donateurs bij het Bestuur hebben aangemeld en door het Bestuur als zodanig tot de Vereniging zijn toegelaten.
2. De donateur voldoet jaarlijks aan de Vereniging een geldelijke bijdrage, waarvan de grootte door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
3. Het donateurschap eindigt:
a. door opzegging door de donateur;
b. door opzegging door de Vereniging.

Artikel 8.
Geldmiddelen.

1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, eventuele entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Behoudens het geval dat de Algemene Vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden voorgemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
3. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 9.
Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, afkomstig uit de leden en/of daarbuiten. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
2. De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd. De Algemene Vergadering stelt tevens het aantal van de bestuurders vast.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in de Algemene Vergadering.
4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur op te maken rooster, een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van de voorganger van de nieuw benoemde bestuurder in. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
6. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is;
b. door bedanken.

Artikel 10.
Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

1. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, deze vormen het dagelijks bestuur van de Vereniging. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Vereniging. Het Bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur. Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
3. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

Artikel 11.
Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.

1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie.
2. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd.

Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele Bestuur belast.

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

b. de bestuurder is geschorst.
3. Het Bestuur is, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
5. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.
6. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
7. Het Bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 12.
Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.

1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloopvan het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid.

Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.
4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur.

De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.
7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.
8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 13.
Algemene Vergaderingen.

1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering – de jaarvergadering – gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is.

4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 17 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 14.
Toegang en stemrecht.

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle rechtsgeldige vertegenwoordigers van de gewone leden, ereleden van de Vereniging en de bestuurder die geen lid van de Vereniging is, alsmede degenen die daartoe door de Algemene Vergadering of het Bestuur uitgenodigd zijn.

Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 4 van artikel 6 en geschorste bestuurders.
2. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

De bestuurder die geen lid van de Vereniging is, heeft een raadgevende stem.
3. Een lid kan de stem van het lid door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
4. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen.
5. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.

Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

Artikel 15.
Voorzitterschap. Notulen.

1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of, bij zijn afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.

Ontbreken de voorzitter en de plaatsvervanger van de voorzitter, dan treedt één van de andere bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in de leiding.

Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
2. Van het ter Algemene Vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene Vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris – van die vergadering ondertekend.

Artikel 16.
Besluitvorming van de Algemene Vergadering.

1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Stemmen die overeenkomstig artikel 14 lid 6 vóór de Algemene Vergadering elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de nieuwe stemming.
3. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
5. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling.

Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging.
8. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging- ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 17.
Bijeenroeping Algemene Vergadering.

1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 4.

De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen emailadressen) van de leden volgens het register bedoeld in artikel 5.

De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen.

Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19.

Artikel 18.
Wijziging van de Statuten.

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 leden 8 en 9 kan in de Statuten geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere lid van het dagelijks bestuur bevoegd.

Artikel 19.
Ontbinding.

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering.

Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 18 is van overeenkomstige toepassing.
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
3. Bij het besluit tot ontbinding stelt de Algemene Vergadering de bestemming vast voor het batig saldo van de Vereniging, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Vereniging.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 20.
Huishoudelijk reglement.

1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.