Verslag

Ledenvergadering deelt zorgen bestuur over Voorschotens ondernemersklimaat

De op 14 maart gehouden algemene vergadering van onze ondernemersvereniging deelt de mening van het bestuur dat het ondernemersklimaat in ons dorp achteruit holt. De leden hebben er dan ook alle begrip voor dat het bestuur samen met de andere in het Economisch Platform Voorschoten verenigde ondernemersorganisaties in het dorp het overleg met de gemeente op een laag pitje heeft gezet. Men riep het bestuur zelfs op de trom harder te gaan roeren om de belangen van de ondernemers meer op de radar bij B&W en gemeenteraad te krijgen en verklaarde zich bereid ludieke acties graag te ondersteunen.

Het gebrek aan transparantie over de gemeentelijke beleidsvoornemens en dientengevolge ontbreken van vooroverleg daarover, alsmede het vooral blijven steken in plannenmakerij vormt de kern van het probleem, waardoor ondernemers niet weten, wat hen te wachten staat, investeringen uitstellen of helemaal nalaten en leegstand en verrommeling toenemen en belangrijke opgaven als verduurzaming, het bouwen van meer betaalbare woningen en verdere concentratie van bedrijvigheid in de Dobbewijk niet of nauwelijks van de grond komen. Het bestuur gaat zich beraden over acties om het tij te keren.

Tijdens de vergadering werden de jaarstukken over 2023 goedgekeurd en de bestuursleden Co Zitman, Jeroen Lammertink en Reza Farsi voor drie jaar herbenoemd. Het afscheid van penningmeester Frederike Werts per 31 december jl. werd officieel bevestigd. Een kleine contributieverhoging met ingang van 2025 naar  € 210 per jaar werd goedgekeurd, waarbij het bestuur wel werd gevraagd verdere contributieverhogingen zoveel mogelijk te beperken en de kosten voor deelname aan evenementen meer bij de deelnemers zelf neer te leggen. Tot slot werden de leden gewezen op een subsidieregeling ter stimulering vaan de verdere digitalisering van bedrijven, en de komende cybercrime informatieavond op 10 april en uitgaansdag op 24 mei.

Leden die dat wensen kunnen nu al het uitgebreide concept verslag van de bijeenkomst inzien. Een mailtje naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl is daarvoor voldoende.