NIEUWS

Ontwikkelvisie Centrum realistisch of nieuwe luchtfietserij?

In de Voorschotense Krant van 30 juni meldde wethouder Paul de Bruijn dat de gemeenteraad voorzichtig heeft ingestemd met de nieuwe ontwikkelvisie voor het centrum van het dorp. Ook de Centrumondernemers Voorschoten (COV) en Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) zetten er in het licht van de recente geschiedenis nog veel vraagtekens bij, hoewel men vurig hoopt dat er nu snel daadwerkelijk stappen worden gezet om ons dorpscentrum aantrekkelijker te maken om te wonen, te werken en te recreëren.

OVV-voorzitter Fred Snelderwaard: “Wij zetten met name vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van alle voornemens. Was bijvoorbeeld Het Kruispunt niet te duur als plek voor een cultureel centrum? En ook kunnen we ons nog moeilijk een voorstelling maken van de verduurzaming en uitbreiding van het gemeentehuis met verhuizing van de bibliotheek daarnaartoe en welk kostenplaatje dat gaat opleveren. Het initiatief van Woonzorg en Aldi om het Churchillplein en aangrenzend verouderd flatgebouw om te vormen tot een supermarkt met 60-70 appartementen daarboven en grote parkeerkelder eronder juichen wij van harte toe. Wat ons betreft, kan dat plan snel en voortvarend worden uitgewerkt en behoeft dat niet te wachten tot de hele visie is doorgerekend.”

Snelderwaard vervolgt: “Wij vragen ons ook af of beter niet eerst globale berekeningen van kosten en baten gemaakt kan worden om zicht te krijgen op de haalbaarheid van de diverse plannen, voordat 5 ton in de uitwerking wordt gestopt. De mogelijkheid dat dat uiteindelijk weggegooid geld zal zijn, moet niet worden onderschat. De ontwikkelvisie betreft een periode van enkele decennia. De ervaring leert dat inzichten in de loop der tijd sterk veranderen, waardoor het eindresultaat altijd heel anders wordt, dan men bij aanvang voor ogen had.

Wie herinnert zich bijvoorbeeld nog het idee uit de jaren zeventig om alle winkelpanden in de Schoolstraat van een luifel te voorzien, zodat het publiek altijd droog zou blijven bij het boodschappen doen? Maar zeer ten dele gerealiseerd. Ook de rond 2000 aangebrachte rij leilinden in de Schoolstraat is al lang niet meer aanééngesloten, zoals in het begin. En de destijds daaronder geplaatste bankjes hebben al weer lang plaatsgemaakt voor ander straatmeubilair. Bedenk ook hoe de behoeften van de Voorschotenaren met dan veel meer grijze koppen en een verder gedigitaliseerde wereld er over 10, 20 jaar uitzien. Is er bijvoorbeeld dan nog wel behoefte aan zo’n grote collectie eigen boeken in de bibliotheek als nu of kan men dan net als bij muziekdragers nu al het geval is, putten uit een landelijke collectie of alleen nog maar e-books lenen.”

Snel doen wat wel kan
Snelderwaard tenslotte: “Wij vinden het prima als er allerlei plannen worden ontwikkeld, maar vragen ook er dan daadwerkelijk een aantal van in uitvoering te nemen. Dan volgt de rest al dan niet aangepast waarschijnlijk vanzelf. Het zogenaamde vliegwieleffect. En maak daarbij gebruik van particuliere initiatieven. Zoals de al eerder genoemde bebouwing van het Churchillplein, maar ook de herbestemming van het Ambachts- en Baljuwhuis. Grijp na het echec met Bayer alsnog de mogelijkheid aan om er een boutique hotel van te maken of pak de leegstand aan om er bepaalde openbare voorzieningen in onder te brengen. Jammer dat de wethouder de herontwikkeling van het MOC-terrein en omgeving in het artikel op de lange baan schuift. Ons inziens kan op het voormalige Fixetterrein en Wagenerf zeker al een mooi begin worden gemaakt met de vernieuwing van die omgeving. Het Uitvoerend Bedrijf staat dat niet in de weg. Er is vast wel een projectontwikkelaar te vinden, die daar aan de slag wil.”