Betere, snellere en goedkopere vergunningen

overhandiging-rapprtzk

Betere, snellere en goedkopere vergunningen

Samen met de gemeente willen wij de strijd aanbinden tegen het slechte, trage en dure vergunningsverleningsbeleid. Daartoe hebben wij de huidige ervaringen van een aantal leden verzameld in een rapport, waarin we ook de vorming van een exorbitante egalisatiereserve hekelen. Ook geven wij daarin aan dat meerdere ondernemers vanwege de huidige hoge tarieven en lange duur van de behandeling van vergunningsaanvragen investeringen nalaten, waardoor werkgelegenheid verloren dreigt te gaan en de leefbaarheid van het dorp in het gedrang komt.

Op 3 maart bood voorzitter Frank ten Have het rapport aan wethouder Cramwinckel aan. Op dezelfde dag ging het ook naar de overige leden van het college van Burgemeester en Wethouders en vonden ook alle gemeenteraadsleden het in hun e-mailbox. Ten Have sprak daarbij de hoop uit dat het rapport niet nauwelijks of ongelezen in bureauladen verdwijnt, maar daadwerkelijk leidt tot aanpassingen in het gemeentelijk beleid.

Schrijnend

In het rapport worden schrijnende gevallen genoemd van vergunningsverleningstrajecten die bizar lang duurden of meer dan 40 keer zo duur waren als in buurgemeente Leiden. Maar ook wordt de werkwijze van de gemeente Katwijk ten voorbeeld gesteld en aangegeven dat met soms heel eenvoudige middelen het proces en onderling begrip kan worden verbeterd en versneld. Bij de raming van de legesontvangsten zijn de inkomsten van -voorzienbare – grote bouwprojecten buiten beschouwing gelaten waardoor veel meer leges worden ontvangen dan begroot. Gewaarschuwd wordt ook voor het inzetten van die gerealiseerde overschotten op beleidsterreinen. Dat kan leiden tot een algehele stop op de legesheffingen.

Algemeen belang

Lagere leges zijn in ieders belang. Voor de burger en ondernemer die gaan (ver)bouwen en bedrijven die dat uitvoeren. Net als snelheid in de afhandeling van aanvragen. Veel (ver)bouwprojecten in het dorp komen bij de huidige gang van zaken niet of nauwelijks van de grond. Gevolg: langer dan nodig durende woningnood en meer leegstand dan strikt noodzakelijk is. Dat de gemeente wel eens nee moet zeggen, is niet het grootste probleem. Als het maar vlot gebeurt en men erbij vertelt wat wel mag en kan.

Inzage

Klik hier door naar het rapport. Je vraag of reactie kun je per email sturen naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl

Bij de foto: Frank ten Have (l) overhandigt het rapport ‘Omgevingsvergunningen in Voorschoten: Het moet beter, sneller en goedkoper’ aan wethouder Marcel Cramwinckel.