Nieuwjaarsspeech wethouder: Aangeharkt voor de storm

Nieuwjaarsspeech wethouder: Aangeharkt voor de storm

Nieuwjaarsspeech wethouder: Aangeharkt voor de storm

Dames en heren,

Dit is voor mij de zevende keer dat ik speech voor dit gezelschap ter gelegenheid van uw nieuwjaarsreceptie. De speeches stonden altijd in het teken van samenwerking, ruimte voor ondernemers, deregulering en innovatie. Het belang van een gezonde economie is van belang voor ons dorp in verband met de werkgelegenheid en het maatschappelijk leven. Ondanks het feit dat er een economische crisis gaande was, was de stemming altijd positief. En daar was ook alle reden toe: we leerden van allerlei lijstjes en rankings, of we nu hoog of laag stonden .…

–          Dienstverlening: “meten is weten”, was de reactie van uw oud-voorzitter toen een behoorlijk aantal jaren geleden Voorschoten onderaan lijstjes bungelde van de Kamer van Koophandel en MKB Nederland.  We hebben ons dat zeer ter harte genomen en hebben met z’n allen hard gewerkt aan de verbetering van de dienstverlening: bedrijfscontactfunctionarissen, het ondernemersloket, digitalisering etc.etc. En dat gaat goed, getuige ook het feit dat we inmiddels bij MKB in Zuid-Holland van de laatste plaats, plaats 62, in 2012/2013, naar een 15e plaats in 2015/2016 zijn gestegen;  en dat we in 2016 qua digitale dienstverlening zowel op basis van kwaliteit als kwantiteit op de achtste plaats van alle gemeenten in Nederland staan  (bron Ernst & Young).

–          Vestigingsklimaat: al jaren staan we in de top van beste woongemeenten van Nederland. En hoe dat komt? Door onze topscholen, door onze evenementen, door ons winkelaanbod en in het bijzonder door onze saamhorigheid. Ook al zijn we in 2016 iets onder de 10e plaats van Nederland gezakt op het Elsevier lijstje, het vertrouwen is er dat we in de toekomst weer stijgen, onder andere omdat Deltaplein wordt opgeleverd en de aantrekkelijkheid van ons centrum, en daarmee de leefbaarheid van ons dorp enorm wordt vergroot. Het centrum waar ook afgelopen jaren door de inzet van de taskforce hard gewerkt is aan structurele verbeteringen. Het centrum waar de leegstand onder de frictieleegstand ligt (bron Locatus) en de eerste cijfers van 2016 een stijging van de bezoekersaantallen laten zien (bron RMC).  En ook niet te vergeten te noemen in dit kader  zijn: de verbouwing van winkelcentrum Noord Hofland, de vernieuwde Beethovenlaan waar ondernemers hun kracht laten zien en het nieuwe Toeristische Overstap Punt bij Van der Valk.

–          Werkgelegenheid: Tijdens de economische crisis is het aantal werklozen in Nederland, maar ook in Voorschoten, fors toegenomen. Onder andere betere bedrijventerreinen moesten bijdragen aan vergroten van de werkgelegenheid. Eind 2016 is het aantal bedrijven op de Dobbewijk toegenomen van nog geen 50 naar bijna 100. Bovendien heeft ook de multinational Nippon haar weg gevonden naar de Dobbewijk. De wegwerkzaamheden op de Rouwkooplaan worden over ca. ½ maand gestart , waardoor ook de bereikbaarheid van dit bedrijventerrein zal verbeteren. Het totale aantal uitkeringsgerechtigden lijkt dan ook eindelijk een dalende lijn in te zetten.

–          Regionale samenwerking: afgelopen jaren is het postzegeldenken mbt economie  verlaten. Samenwerking is juist voor stimuleren van de economie van belang. Op het gebied van recreatie/toerisme wordt actief samengewerkt met Wassenaar.  In Economie071, onder andere in het expatcentre, de retailvisie, maar ook op het gebied van vitaliteit krijgt de samenwerking vaste vormen.

En als ik u dit zo vertel, dan heb je eigenlijk reden om te denken, 2017, zo’n laatste jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018, dat Voorschoten “aangeharkt is”, zoals Jeroen Staatsen het zo treffend zei bij zijn afscheid. We moeten nog een aantal zaken uit het coalitieakkoord afronden in 2017, zoals het onderzoek naar de passantenhaven, de maatregelen in het centrum, het marketingplan voor toerisme, aantal bereikbaarheidswensen en de MFA, maar grosso modo liggen we goed op koers.

Maar er bleek in 2016 nog een najaarsstorm aan te komen, en wat voor één, we waren kennelijk nog niet klaar met harken. U begrijpt dat ik een en ander op een rijtje zettend, in verwarring gebracht ben. Wat is dit voor storm, is dit de “perfect storm” zoals een vooraanstaand Voorschotenaar mij zei? Hoe kan de trots van vele Voorschotenaren zo gekrenkt zijn? Er zijn toch veel meer gemeenten van vergelijkbare omvang, die woongenot hoog in het vaandel hebben, die financieel zo scherp aan de wind zeilen?

Zijn er onverantwoorde investeringen gedaan? Hadden we geen scholen moeten bouwen, terwijl op de dag van de verhuizing van de oude naar de nieuwe school het plafond letterlijk naar beneden kwam?  Scholen die maken dat gezinnen zich graag vestigen in het dorp. Voorschoten waar als enige gemeente in deze regio nog huizen gebouwd worden… Hadden we niet het riool in Vlietwijk moeten vernieuwen terwijl de vuilniswagens door het wegdek zakten?  Hadden we onze bedrijventerreinen niet moeten opwaarderen en de economie en de werkgelegenheid op peil brengen; hadden we ons centrum moeten laten verloederen en daarmee Voorschoten zonder hart moeten achterlaten, overgeleverd aan modeverschijnselen als de Holland Outlet Mall en de Mall of the Netherlands? Allemaal echt noodzakelijke investeringen dus, maar waarvoor in het verleden niet gespaard was.

Hadden we eigenlijk wel keus om de Rijnlandroute niet onder de grond te brengen? Hoe had onze financiële positie eruit gezien, die juist afgelopen decennium  volledig transparant is gemaakt, als we niet 9 miljoen zelf en nog zo’n 3,2 miljoen  via het Regionaal Investeringsfonds hadden moeten uitgeven aan een tunnel die in feite een provinciaal project is? Maar veel belangrijker: hoe was dan het woongenot in ons dorp geweest? U mag het invullen. Wij zijn trots op wat er gerealiseerd is. Voorschoten is een gemeente waar mensen graag wonen en komen wonen, een gemeente waar bedrijven zich weer graag vestigen, waar het bestuur dichtbij haar inwoners staat en benaderbaar is, en waar de dienstverlening over het algemeen ruim voldoende gewaardeerd wordt.

Mijn drijfveer is altijd geweest de leefbaarheid en het woongenot van Voorschoten te vergroten. Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. En het is mijn bescheiden mening dat de leefbaarheid van ons dorp uitstekend is en ook voor de toekomst geborgd is. Daarin heb ik vertrouwen. Wat we ons alleen moeten afvragen en waarover we een open discussie moeten voeren, en de OVV heeft de discussie al eerder aangewakkerd, is of Voorschoten ook in de toekomst alle taken die op de gemeente afkomen zelfstandig aankan. Maar dit kunnen we ook doen zonder “perfect storm”, daar werken we al jaren aan, samen met u en vele andere trotse Voorschotenaren.

Wij zijn trots op wat we samen bereikt hebben!

Het college roept u, ondernemend Voorschoten, op om constructief met het gemeentebestuur mee te denken, zoals we altijd van u gewend zijn, en de “perfect storm” proberen te luwen, om te zetten in een fris voorjaarsbriesje, waarbij alle bloemen weer bloeien, we niet hoeven te harken en vooral het zelfvertrouwen uitstralen wat we altijd hadden en wat Voorschoten groot heeft gemaakt …

Ik wens u allen een gezond, ondernemend en gelukkig 2017!